Zoznam účastníkov 49. konferencie

 

Celkový počet účastníkov: 69      Predbežne: 1      Záväzne: 68
Účastník Registrácia Organizácia
Bachratá Katarína Záväzná KST FRI, Žilinská Univerzita v Žiline
Bachratý Hynek Záväzná Žilinská Univerzita
Bazovsky Max Záväzná Harmonic
Bažíková Silvia Predbežná Spojená škola
Belasová Jana Záväzná SPN-Mladé letá, s. r. o.
Bokes Pavol Záväzná FMFI UK
Borzová Jana Záväzná Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Brišová Dominika Záväzná UMB
Brunovský Pavel Záväzná KAMŠ FMFI UK Bratislava
Bukovský Lev Záväzná Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Cechlárová Katarína Záväzná UMV, Univerzita P.J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta
Chovanec Ferdinand Záväzná Akadémia ozbrojených síl
Demko Milan Záväzná KFMT FHPV PU
Doboš Jozef Záväzná ÚMV PF UPJŠ Košice
Dorociaková Božena Záväzná KAM SjF ŽU
Feichtinger Hans Georg Záväzná Faculty of Mathematics, Vienna University, Austria
Fraasová Jana Záväzná Gymnázium Jura Hronca
Ftorek Branislav Záväzná UNIZA, Strojnícka fakulta
Gunčaga Ján Záväzná Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Hiková Tatiana Záväzná Gymnázium Žilina
Hnatová Jana Záväzná KME PF PU Prešov
Holešová Janka Záväzná Gymnázium bilingválne
Hollá Judita Záväzná SPN - Mladé letá, s. r. o.
Hrivová Iveta Záväzná Gymnázium
Hriňák Martin Záväzná APROMOD, s. r. o.
Hutník Ondrej Záväzná ÚMV PF UPJŠ
Iždinská Renáta Záväzná Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Janičková Lucia Záväzná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Kalina Martin Záväzná Kat. matematiky a DG. Stavebná fak. STU
Kardoš František Záväzná LaBRI, Université de Bordeaux
Klimentová Jarmila Záväzná GVPT
Klimentová Lucia Záväzná KM FPV UKF v Nitre
Koreňová Lilla Záväzná KDPP, PdF UK v Bratislave
Kosper František Záväzná Gymnázium Jura Hronca
Kováčová Jarmila Záväzná Obchodná akadémia
Kucharik Zdenko Záväzná Gymnázium - GVarZa
Kúdelčíková Mária Záväzná Žilinská univerzita, Stavebná fakulta
Marčoková Mariana Záväzná Stavebná fakulta, Žilinská univerzita
Matušková Barbora Záväzná FMFI UK
Michalková Mária Záväzná KAM SjF ŽU
Nagy Stanislav Záväzná Univerzita Karlova
Nanasiova Olga Záväzná FEI STU, Bratislava
Nedela Roman Záväzná FPV UMB
Olach Rudolf Záväzná KAM SjF Žilinská univerzita
Pavlovičová Gabriela Záväzná FPV UKF Nitra
Potočáková Ľudmila Záväzná Gymnázium Žilina
Prídavková Alena Záväzná Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Pócs Jozef Záväzná Matematický ústav SAV
Pócsová Jana Záväzná Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach
Repovský Miroslav Záväzná NÚCEM
Riečan Beloslav Záväzná FPV UMB
Rosa Vladislav Záväzná dôchodca
Scholtzová Iveta Záväzná Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Sedliačková Zuzana Záväzná KAM SjF Žilinská univerzita v Žiline
Slavíčková Mária Záväzná FMFI UK v Bratislave
Spišiak Ladislav Záväzná Gymnázium Šrobárova 1 Košice
Stašová Oľga Záväzná KMDG, SvF, STU, Bratislava
Tomková Blanka Záväzná Prešovská univerzita v Prešove
Töröková Ľubica Záväzná Základná škola
Vašutová Anna Záväzná Pedagogická fakulta PU v Prešove
Vágová Renáta Záväzná KM FPV UKF v Nitre
Záborský Martin Záväzná Žilinská univerzita
Čeretková Soňa Záväzná Katera matematiky FPV UKF v Nitre
Ševčovič Daniel Záväzná Univerzita Komenského
Špigúthová, Daniela Záväzná Gymnázium VPT
Švecová Valéria Záväzná KM FPV UKF v Nitre
Šveda Dušan Záväzná Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Židek Oliver Záväzná PdF TU
Žilková Katarína Záväzná PF UK v Bratislave